Privacy & Disclaimer

PRIVACYREGLEMENT

Privacyreglement

Privacyreglement

Psychologie Praktijk 035 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacyreglement legt uit hoe Psychologie Praktijk 035 met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologie Praktijk 035 persoonsgegevens verwerkt:
- (potentiële) patiënten;
- bezoekers aan de vestiging van de praktijk van Psychologie Praktijk 035;
- alle overige personen die met Psychologie Praktijk 035 contact opnemen of van wie Psychologie Praktijk 035 persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

Verwerking van persoonsgegevens
Psychologie Praktijk 035 verwerkt persoonsgegevens die:
- een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
- met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

Doeleinden verwerking
Psychologie Praktijk 035 verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
- het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor afspraken en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd.

Rechtsgrond
Psychologie Praktijk 035 verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
- toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
- uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
- een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
- een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een afspraak.

Verwerkers
Psychologie Praktijk 035 kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologie Praktijk 035 persoonsgegevens verwerken. Psychologie Praktijk 035 sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden
Psychologie Praktijk 035 deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.

Doorgifte buiten de EER
Psychologie Praktijk 035 geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologie Praktijk 035 ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bewaren van gegevens
Psychologie Praktijk 035 bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologie Praktijk 035 hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
- medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
- (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.

Wijzigingen privacyreglement
Psychologie Praktijk 035 kan dit privacyreglement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacyreglement wordt op de website van Psychologie Praktijk 035 gepubliceerd. Het is verstandig dit privacyreglement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Psychologie Praktijk 035 te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologie Praktijk 035 door een e-mailbericht te sturen naar: info@psychologiepraktijk035.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologie Praktijk 035 persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychologie Praktijk 035 door een e-mailbericht te sturen naar: info@psychologiepraktijk035.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Praktijk 035

  • Persoonlijk, deskundig en dichtbij geholpen worden. Kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar en hun ouders kunnen in het centrum van Baarn terecht voor kortdurende psychologische behandeling (basis GGZ).

- 

Praktijk adres

Psychologie Praktijk 035
Oosterstraat 1F
3742 SK Baarn

Tel.: 06 155 755 02
KvK: 81653395
Bank: NL02 KNAB 0605 3162 44